אודות ביה"ס

אני מאמין חינוכי אישי

חינוך הוא הדבר הקשה בעולם, אך גם היפה בעולם. חינוך הוא ריצה לטווח ארוך, את הניצחונות קוצרים לעיתים הרבה לאחר סיום בית הספר. דבר המעיד על נצחיות התהליך החינוכי. ועל כן כעם הנצח, לא אפחד מדרך ארוכה.

כל עשייתי  החינוכית  צריכה להיות מבוססת על טובת התלמיד, כל המעשה החינוכי יפעל לקידום התלמיד ומיקסום יכולותיו כפי שהן משתקפות אל מול נגזרות  חייו.

 אני מתחייב לזכור שכל ילד הוא עולם ומלואו של מורכבות חינוכו בבית הוריו ובסביבה החברתית אליה הוא שייך, כל תלמיד הוא עולם ומלואו של לבטים, דילמות של מתבגר, ונער שבשנות התיכון מתעצבת אישיותו ומתפתחת דמותו לקראת היותו אזרח במדינת ישראל.

לצד המחויבות להתאים את החינוך וההוראה לאתגרי ומיומנויות המאה ה-21, אני רוצה תמיד לזכור את הצורך הטמוע בכל נער ונערה לאהבה, קבלה והכלה ולכך שיראו אותם ויורו להם את הדרך להגשים את הייעוד שלשמו הם הגיעו לעולם.

אני מבין היום יותר מתמיד שדאגה לצוות בית הספר היא דאגה לתלמיד, עשייתי תכוון לדאגה לטובת המורים והצוות החינוכי . טיפוחם וכיוון מעשיי לטיוב הצוות, כאנשי חינוך ואנשים גדולים מהחיים, יביאו לשיפור עשייתנו החינוכית המשותפת.

עשרת הדברות שלי כאדם, המשתקפות בעבודתי כמנהל :

 • אהבת האדם ותמיכה בצמיחתו
 • נתינה
 • דוגמא אישית – ממני תראו וכן תעשו.
 • בלי אגו
 • לגלות ולחקור
 • הבנת השליחות שלי בעולם
 • משימתיות
 • לוותר ( אבל לא על אף אחד )
 • חמלה
 • תקווה ואופטימיות נצחית

אני מתחייב לפעול מתוך ראיה חינוכית סמכותית של השגחה ונוכחות עבור כל תלמיד ותלמיד.

אני מתחייב לעבודה של דבקות במשימות היומיומיות אל מול המטרות, שתניב תוצאות ראויות לקידום התלמיד, הצוות  ובית הספר.

אני מתחייב שעל אף שקשה ליצור חינוך מושלם, לא להפסיק לנסות לשאוף לשלמות.

אני מתחייב לפעול תמיד מתוך אהבת התלמיד.

אני מתחייב לפעול תמיד מתוך יושרה ואמונה בדרך ובאדם.

אני מתחייב לזכור את מטרתי ושליחותי החינוכית כמעצב דור.

אני מתחייב לדאוג לצוות בית הספר לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת, לפעול תמיד להעצמת הצוות כמורי דרך ומחנכי מופת.

אני מתחייב לראות, לחוש, להרגיש, לעשות ולפעול ע"פ אמות מידה ראויות התואמות את ערכי המדינה, ומשרד החינוך.

זה ייעודי  בעולמנו זה, וחובה עלי, עבור תלמידי, מורי, עובדי, ומדינת ישראל לעמוד בו ולעשותו בצורה הטובה ביותר.

שהאל ישמור עלינו ויצליח מעשינו

ברק פרידמן    

מעודכן – 21/08/2018

 


מכתב גלוי לשרת החינוך 

שיעור הכנה קצר לצו ראשון

תהליך עדכון אחרון : 14/01/21

תקנון הרב תחומי אלון- עמל א' רמלה , תשפ"א

אנו, קהילת בית הספר,  מקבלים את כל הבאים בשערינו בברכת:

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מ"א ו')

אנו מחויבים לכבוד האדם, לטיפוח אחריות אישית, לחשיבה חקרנית, 

למצוינות ולמחויבות חברתית וסביבתית.

הקדמה

    התקנון המובא כאן הינו פרי עבודה, שנעשתה במהלך השנים בשיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר ומוריו לבין נציגי מועצת התלמידים וועד ההורים.

    מסמך זה  אינו תורה מסיני, והוא ניתן לחידוש חשיבה, תיקון טעות סופר, או דיון מעמיק בנושא. כל הערה , הארה שיש על הכתוב במסמך זה, תתקבל בשמחה ותדון בזמנה. אולם כל עוד לא בוצע תיקון האמור בחוזר זה הוא המחייב עד לשינוי במידה ויהיה.
מטרת התקנון היא לקבוע ולהסדיר נהלים הקשורים בשגרת היומיום בבית-הספר כדוגמת: נהלי מבחנים ונהלי קביעת ציונים. הזכויות והחובות לא נועדו להכביד, אלא -ליצור הבנה ושיתוף תוך יצירת אקלים חינוכי, בטוח ומיטבי. 

בית הספר קיים למען התלמידים ולקידומם. לאור זאת נדרשים התלמידים למלא את תפקידיהם הלימודיים, התרבותיים והחברתיים בבית-הספר.

כל אחד מאיתנו נדרש לעזור ליצירת אווירה נעימה בבית-הספר, לנהוג בכבוד הדדי ולמלא אחר ההוראות והתקנות, ובכך להבטיח לעצמנו איכות גבוהה של יחסי אנוש בין מורים לתלמידים ובין תלמידים לבין עצמם.

הוראות תקנון זה תואמות את חוקי מדינת ישראל , חוק זכויות התלמיד והנחיות משרד החינוך והתרבות על פי חוזרי מנכ"ל.

התקנון מחייב את התלמידים, את הנהלת בית הספר, את המורים ואת העובדים.
אי ידיעת הכתוב בתקנון בית-הספר אינה פותרת מאחריות.

 • בתחילת כל שנה יישלח קישור לכל תלמיד והורה שיוודא שהם קראו את התקנון ומודעים לו. 

נהלים ואורחות חיים 

ביה"ס מעצם מהותו הוא מקום של חינוך ולמידה.

שני הדברים גם יחד יכולים להיעשות באווירה נעימה תוך שיתוף פעולה בין כל באי ביה"ס ליצירת אקלים לימודי נעים ונוח.

אנו מאמינים בדיאלוג ובתפיסת האחר כבעל אישיות ייחודית לו ומוצאים שיש מקום לסובלנות והידברות מכבדת ומכובדת בין התלמידים, המורים והעובדים.מסמך זה נכתב כחלק מהתפיסה שמכבדת את הזולת.

אנו מקדמים ערכים התורמים להפיכת המקום נעים ומזמין לכולנו. הבית  שלנו הוא בית חינוך. חשוב לנו שכל הבאים בשערי בית החינוך ירגישו מוגנים ובטוחים.

במסמך שלפניכם מרוכזים נהלים ואורחות חיים שמטרתם  ליצור מכנה משותף הידוע לתלמידים, מורים, הורים המאפשר מערך הפעלה תקין ונעים.

 לכל באי ביה"ס חובות וזכויות וכשם שתידרשו את זכויותיכם תדעו למלא גם את חובותיכם.

 לימודים בתנאים אלו של שיתוף פעולה והבנה יגרמו לכולנו שהות נעימה יותר, הצלחה גדולה יותר בכל מערכות ביה"ס ובאווירה נעימה.

שקיפות והעברת מידע- מעבר לשיחות אישיות ,צוות בית הספר עובד במערכת משו"ב ומעדכן  אירועים וציונים של תלמידים. באחריות התלמיד והוריו לעקוב ולהתעדכן בנתונים של התלמיד ובהודעות המופיעות במערכת.

פרק ראשון:

זכויותיו של התלמיד 

 • ללמוד בסביבה מוגנת ובטוחה ולהצליח בלימודים. 
 • לקבל  יחס של כבוד, שוויון והגינות מצד הנהלת בית הספר, מוריו, עובדיו וחבריו.
 • להביע כל דעה בפני אנשי סגל בית הספר, ובלבד שהיא נאמרת בנימוס ובדרך ארץ, ואינה חורגת מן המותר בחוקי מדינת ישראל.
 • להתארגן במועצת תלמידים ולהציע הצעות לסגל בית הספר.
 • להעלות השגות ותלונות בנושאים שונים בפני מורה מקצועי, מחנך הכתה, יועצת השכבה, רכז השכבה והנהלת בית הספר, ובלבד שהדברים יובאו בנימוס ובדרך ארץ, ולפי סדר היררכי.
 • להיות מיודע בדבר מהות עבירת משמעת המיוחסת לו ולקבל הזדמנות להסביר את התנהגותו, ובלבד שהבירור לא נעשה במהלך השיעור, לא בפרוזדורים או בפני תלמידים אחרים.
 • לקבל  סיוע ממוריו, במסגרת אפשרותם ובהתאם ללוח הזמנים שלהם.
 • לחיסיון מוחלט של ציוניו של הישגיו ושל הערכותיו מפני תלמידי בית הספר ומפני כל גורם שאינו מורשה לכך.
 • לחסיון מוחלט על מצבו הרגשי-נפשי, נטילת תרופות ועוד.
 • לשוחח עם כל אחד מבעלי התפקידים בבית הספר בתנאי שבעל התפקיד פנוי לשיחה, ובלבד שהבקשה לשיחה לא תופנה במהלך השיעור. רצוי לתאם את הפגישה מראש.
 • לקבל הסבר מפורט והנחיות מדויקות לצורך הכנת עבודות ומטלות. 
 • לקבל כל זכות המופיעה בתקנון בית הספר.

פרק שני:

חובותיו של התלמיד 

כללי התנהגות בבית הספר 

ובפעילויות מחוץ לבית הספר

בבית-הספר תהיה אפס סובלנות להתנהגות אלימה מכל סוג שהוא.
במקרה של  גילויי אלימות יינקטו צעדים משמעתיים חמורים על פי הנחיות משרד החינוך, המפורטות בחוזר מנכ"ל מחודש ספטמבר 2009, המחייבות את מערכת החינוך. מצ"ב החוזר

כמו כן יעורבו, במידת הצורך, גורמי חוץ שונים כגון: מפקחת בית-הספר, אגף  הרווחה בעירייה, אגף החינוך בעירייה ומשטרת ישראל. 
חובת התלמיד לנהוג בנימוס ובכבוד כלפי כל אדם, וזאת כדי לממש את זכותם של תלמידים אחרים  ללמוד בסביבה מוגנת ובטוחה ולהצליח בלימודים. 

 • חובתו של התלמיד למלא כל הוראה הכתובה בתקנון זה.
 • פרטי כל אירוע חריג ודרך הטיפול בתלמיד יתועדו בתיקו האישי של התלמיד וכן יתועדו ב"הערות מעקב" ב- "משו"ב".

בביה"ס נקבעו 5 גבולות בל יעבור בית ספריים, בכל מקרה של מעבר על אחד מגבולות אלו יושעה התלמיד ( מספר ימי ההשעיה יקבעו על ידי הצוות החינוכי) :

 

 1.   אי קבלת מרות

האחריות על ניהול שיעור ובית הספר היא על צוות ביה"ס. 

יש להישמע להוראות הצוות החינוכי (ובכלל זה הסייעות, המתרגלות, תומכי הוראה והצוות המינהלי), לרבות להוראת יציאה מהכיתה. ניתן לערער על הוראת הצוות אך רק לאחר ביצועה. במקרה של אי קבלת מרות יזומנו הוריו של התלמיד.

 1.     טוהר הבחינות:

שמירה על טוהר הבחינות הינה ערך עליון בבית ספרנו. יש לנהוג עפ"י נספח טוהר הבחינות שיתלה בכל כיתה. אי שמירת טוהר הבחינות תוביל לפסילה מיידית של המבחן/הבוחן.

 1.     אלימות:

מקרים של אלימות פיזית ומילולית יטופלו בחומרה.

חזרת תלמיד מושעה תתאפשר רק לאחר פגישה עם הוריו.

 1.     עישון:

עישון אסור בכל רחבי ביה"ס. ילד שייתפס יוחזר ללימודים רק לאחר פגישה עם הוריו.

 1.     תלבושת
 • התלבושת הינה התנאי היחיד לכניסה לבית הספר. לא תתאפשר שהות של תלמיד ללא תלבושת בבית הספר. 

יש להגיע עם תלבושת ביה"ס(חולצה חלקה עם סמל) לכל פעילות בית ספרית.

תלבושת קיץ: חולצה עם סמל בית הספר בלבד. חל איסור להגיע עם גופיות.

תלבושת חורף: קפוצ'ון/סווצ'ר עם סמל בית הספר. במידה ומגיעים עם מעיל יש ללבוש חולצת בית-ספר מתחת למעיל.

– חל איסור מוחלט להגיע עם כפכפים.(נעל/סנדל סגורים בלבד).

– אין להגיע בג'ינס עם קרעים.

– מכנסיים קצרים בגובה הברך.

הערות כלליות 

 1. לא תתאפשר כניסה עם אופניים חשמליות לבית הספר. ניתן יהיה לנעול לגדר אך ורק מחוץ לבית הספר ובאחריות התלמיד בלבד .

 2 . היציאה מרחבי בית הספר בזמן הלימודים אסורה . תלמיד שיצא בניגוד להוראה זו יעשה זאת על אחריותו ועל אחריות הוריו. נא להצטייד בכריכים ומזון מזין בהתאם למערכת. 

 1. שותפות הורים בבית הספר- אנו רואים בהורים שותפים למעשה החינוכי, המשרת את היקר להם מכל – ילדיהם. עם זאת ולשם הסדר הטוב יש להקפיד על מספר כללים:

א. הורה רשאי להיכנס לבית הספר רק אם הוזמן לפגישה עם הצוות של בית הספר. 

ב. כל אלימות בטח שפיסית אך גם מילולית כלפי איש חינוך תטופל בחומרה מול הגורמים המפקחים ממשה"ח, ומהעיריה.

ג. יש לשמור על תרבות דיבור בכל שיחה עם גורמי ביה"ס. הורה שירים קולו על איש צוות, במהלך פגישה/ שיחה / הודעה . השיחה תופסק ולא יינתן מענה בנדון עד להתנצלות.

הודעות ביה"ס

ביה"ס מפרסם הודעותיו באמצעות  אתר האינטרנט של ביה"ס והמשו"ב.  

יש לבדוק מדי יום הודעות באתר האינטרנט .המידע יכלול גם הודעות על שינוי זמן תחילת יום הלימודים.

הודעה שפורסמה באתר האינטרנט כמוה כמסירת הודעה לתלמיד אישית .האחריות לקבלת המידע היא של התלמיד והוריו.

 חדר הצוות

חדר המורים הוא מקום מנוחת הצוות  בין שיעור לשיעור. גם המורה זקוק להפסקה.

אין להיכנס לחדר המורים לשיחה עם מורה. במצב חריג יבקש התלמיד מאחד המורים לקרוא למורה עמו הוא מעוניין לדבר. או לחלופין ישלח הודעה למורה. 

 

התנהלות תקינה בשיעור

זכותו של כל תלמיד ללמוד ללא הפרעות .המורה אחראי לכל המתרחש בכיתה. התלמיד ישמע להוראות המורה ויבצען.

רשאי מורה לבקש מתלמיד מפריע לצאת מהכיתה. התלמיד יענה מיידית לבקשת המורה. במידה ולתלמיד יש השגות בנושא ,תתקיים שיחת הבהרה לאחר השיעור. אי ביצוע הנחיית המורה תוביל להשעיית התלמיד עד לבירור הנושא.

בחיים אל תהיה צודק תהיה חכם !

גם אם המורה טעה, הוא המנהל של השיעור, במידה וניתנה לך הוראה , קודם בצע אותה ורק אחר כך תלין עליה ! 

הבאת ציוד לשיעור

על מנת לקיים שיעור כהלכתו נדרש ציוד ספציפי לכל שיעור ושיעור. הבאת הציוד הנדרש כמוה ככרטיס כניסה לשיעור והצהרת כוונות על רצינות התלמיד ורצונו ללמוד.

על התלמיד להגיע לשיעור מצויד בציוד אותו הגדיר המורה.

ללא הציוד הנדרש לא יורשה התלמיד להיכנס לשיעור.

בפעם הראשונה ידבר המורה עם התלמיד.

אחר כך יתן לו דף עבודה לביצוע בספריה או במקום חלופי.

לאחר יידוע ההורים וווידוא שהסיבה לאי הבאת הציוד אינה כלכלית, לא יורשה התלמיד להיכנס לשיעור ללא הציוד הנדרש. 

התנהגות

 יש להקפיד על סגנון דיבור הולם במסגרת החינוכית לאורך שעות ההמצאות בביה"ס( ולצורך הענין גם מחוץ לבית הספר ) . פניה לא מכבדת, לא תענה בשום צורה.

 אלימות מילולית תגרום לנקיטת צעדי משמעת הכוללים השעיה מיידית, זימון הורים, מניעת כניסה לשיעורים ועוד.

אלימות פיזית תגרור אחריה השעיה מיידית מהלימודים, לעד 10 ימים במהלכם תתכנס ועדת פרט אשר תדון בהמשך לימודיו של התלמיד הפוגע בבית -הספר.

שמירה על ציוד ,סדר וניקיון

יש לשמור על ניקיון ביה"ס הן בכיתה והן בחצר. רכוש ביה"ס נועד לשימושך – אנא שמור עליו. כל פגיעה ברכוש בית הספר באחריות הפוגע. תלמיד שיבצע מעשה של וונדליזם:

 1. יושעה מלימודיו ליומיים .
 2. תבוצע שיחת שימוע עם הוריו. 
 3. התלמיד יתחייב לביצוע עבודות שירות עבור בית הספר ( המכסה תקבע בהתאם לחומרת המעשה) ומינימום של 5 שעות. 
 4. התלמיד והוריו ישלמו את עלות הנזק. 

רכושו האישי של התלמיד הוא באחריותו הבלעדית. אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה. לביה"ס אין אחריות על חפצים אישיים יקרי ערך.

רישומי התנהגות

 רישום התנהגות בביה"ס נעשה בצורה ממוחשבת. כל מורה מדווח במשו"ב. רישומי התנהגות של תלמיד הכוללים: איחורים, חיסורים, הפרעות, אי הכנת שיעורי בית, חוסר בציוד לימודי.

לנתונים אלו השפעה משמעותית לקביעת ציון ההתנהגות של תלמיד בסיום מחצית וציון התנהגות  בתעודה . כמו כן , יש לרישומי ההתנהגות השפעה על קביעת הציון במקצוע במסגרת "תלמידאות" שמשקלו 20% מהציון במקצוע.

תלבושת בית הספר והופעה נאותה

 לתיכון תלבושת אחידה הן לתקופת הקיץ והן לתקופת החורף. תלמיד חייב להופיע לביה"ס בתלבושת ומחויב ללבשה משך כל זמן השהות בביה"ס הן בשעורים והן בהפסקות.

תלבושת אחידה היא – חולצת טריקו או  מיזע (סווטשרט), בצבע חלק ואחיד עם סמל בית הספר מוטבע עליו ( אין אפשרות למדבקה או כל אמצעי אחר מלבד סמל שהודפס על החולצה). מכנסיים- ארוכים ללא קרעים, או באורך שאינו מעל הברך. 

בחורף, ניתן להגיע עם עליונית בלבד ( עם ריצ'רץ) מעל חולצת התלבושת, או חלוצה ארוכה עם סמל ביה"ס.

כהוראת בטיחות ותלבושת כאחד – יש להגיע עם נעליים סגורה ( נעליים או סנדלים סגורות ולא כפכפים) 

תלבושת בשיעורי חינוך גופני- מכנס קצר או אימונית , חולצה עם סמל ביה"ס.

טקסים – חולצה לבנה .

בסיורים חד יומיים לימודיים – חייב התלמיד להגיע בתלבושת אחידה

שימו לב – לא ייבחן תלמיד במבחני מתכונת או מבחני בגרות ללא תלבושת אחידה .

תלמיד יגיע לתיכון לבוש בתלבושת בית הספר .

ללא תלבושת , לא יורשה להיכנס לתחום בית הספר.

תלמיד שיימצא בביה"ס ללא תלבושת בשיעור או בהפסקה יורחק מיידית ולא יהיה רשאי להשתתף בשיעור.  

טלפונים ניידים

 יש לוודא בתחילת השיעור כי מכשיר הטלפון נמצא בתיק. תלמיד שישתמש במהלך שיעור במכשיר יירשם על שימוש במכשיר נייד כהפרעה .לאחר  3 פעמים של שימוש בטלפון נייד יערך טיפול משמעתי.

שיכלול : החרמת הנייד, הפקדת הנייד שתחילת כל יום בידי הנהלת בית הספר, זימון הורים וכו'. 

כחלק מהחדשנות הפדגוגית ייתכן כי יותר שימוש בחלק מהשיעורים בניידים ברשותו ובפיקוחו של המורה. 

במבחנים – כל שימוש בטלפון נייד בזמן מבחן יגרור פסילת המבחן באופן מיידי ללא אפשרות ערר. 

עישון 

 העישון אסור על התלמידים עפ"י הנחיות משרד החינוך  בכל שטח ביה"ס.

תלמיד שיימצא מעשן יישלח לביתו ויורחק מיום הלימודים בצירוף מכתב שיישלח להוריו.

נמצא מעשן פעם נוספת יורחק ליומיים והוריו יוזמנו לשיחה.

נוכחות היעדרות ואיחורים

 היעדרות תלמיד משיעור מונעת מהתלמיד להיות שותף לנעשה ולנלמד בכיתה. היעדרות זו מחייבת השלמת חומר לימודי.

 היעדרות – כל היעדרות משעור נרשמת ללא קשר אם הסיבה מוצדקת אם לאו.

תלמיד שנעדר עשרים אחוז מזמן לימודי המקצוע משך שנה משרד החינוך רשאי

לא להכיר בלימודי מקצוע זה ולא לאשר לתלמיד להיבחן בו בחינת בגרות.

 • כל מורה יציין בסילבוס של מקצועו את השיטה לפיה יורד ציון בהערכת המורה על אי נוכחות סדירה בשיעורים, לרבות בשיעורי חנ"ג. 

תלמיד שלא נעדר כלל וגיליון האירועים "נקי" יזכה לבונוס של 5 נקודות

מקצוע חינוך גופני אינו נכלל בשיטת המנות ולמקצוע זה חישוב ייחודי.

נסיעות לחו"ל

 

בהוראת משרד החינוך אין לאשר נסיעות לחו"ל על חשבון ימי לימודים.

    במקרים חריגים, הנהלת בית הספר תפנה את ההורים למפקח, לצורך קבלת אישור לנסיעה.

 

איחורים

נוהל איחורים חדש :

 1. תלמיד לא ייכנס לכיתה אחרי המורה לאורך כל שעות היום. תלמיד שאיחר יורשה להיכנס רק לאחר הצלצול של השעה הבאה.  
 1. כל תלמיד שיאחר, יתבקש לשבת במבואת המשרדים לקראת ביצוע משימות ומטלות בית ספריות למאחרים.  
 2. תלמידים שיש להם סיבה מוצדקת לאיחור, יביאו אישור או יאשרו את האיחור מול מחנך הכיתה שיעביר האישור למנהל התורן.

מבחנים

לוח מבחנים מתפרסם בתחילת מחצית מביא לידיעת התלמידים תאריכי מבחנים כפי שנקבעו ע"י הנהלת ביה"ס.

*          כל  המבחנים יערכו במועד שנקבע.

*           במידה ויעלה צורך לשנות תאריך. המחנך יפעל מול ההנהלה של ביה"ס ובידה בלבד  הסמכות לשנות מועד מבחן. אישור או דחיית הבקשה יובאו לידיעת התלמידים ע"י המחנך.

*         החומר למבחן יימסר לתלמידים עד שבוע לפני המבחן.

*           התלמיד זכאי לקבל את טופסי המבחן מוקלדים בצורה קריאה .

*           המורה יבדוק את המבחן ויחזיר אותו לתלמידים בצורה מתוקנת עד שלושה שבועות ממועד קיום הבחינה.

 

*           תלמידים שלהם זכאות להתאמת דרכי היבחנות חייבים להיבחן עפ"י ההתאמה שניתנה להם.

*           לא עשה כן התלמיד מבחירתו לא יהיה זכאי למבחן עפ"י ההתאמה במבחנים הבאים (כולל מתכונת ובגרות).

מבחני מתכונת ובגרות 

 • בחינות המתכונת והבגרות יפורסמו בלוח המבחנים הבית ספרי. 
 • לקראת הבחינות תינתן חופשה בת יום אחד לקראת כל בחינה ( למעט אנגלית ) , רשאי ( ואף כדאי ) שהמורה במקצוע הבחינה יזמן תלמידיו ליום מרתון או למידה לקראת הבחינה. 
 • ביום הבחינה לא יערכו לימודים סדירים. 
 • התייצבות לבחינות אלו בתלבושת בית הספר.
 • בעת הגעת התלמיד לבחינת הבגרות יירשם אצל תורן ההנהלה בכניסה לספרייה.
 • רשאי תלמיד מאחר להיכנס לבחינה עד 10 דקות לאחר תחילת הבחינה.  עם זאת עליו לסיים את הבחינה בזמן, עם כולם.

 

טוהר בחינות 

 טוהר בחינות הינו ביטוי לכבוד ואחריות.

חריגה בטוהר בחינות היא: העזרות בחברים בכתב או בע"פ בזמן בחינה. (יודגש כי החריגה היא גם למקבל החומר וגם מוסר החומר). המצאות חומר אסור לשימוש בידי התלמיד בין אם השתמש בו בין אם לא דוגמת פתקים , מחברת לימוד, שימוש בנייד  וכד'.

תלמיד שחרג מטוהר בחינות :

–                                            מבחנו יפסל.

–                                            ציונו יהיה קוד 05.

–                                           לא יהיה רשאי להיבחן במועד השלמה.

–                                            ציון ההתנהגות יפגע.

 •                                   תמנע זכאות התלמיד להצטיינות בלימודים, גם אם זכאי לאור ממוצע ציוניו.  

 

בחנים

 הבחנים נועדו לאפשר למורה לבדוק את ידע התלמיד בנקודת זמן מסוימת. 

הבוחן יכלול חומר לימודי של עד שלושה שיעורים אחרונים.

 מורה ימסור תוצאות הבוחן תוך שבועיים.

ערעור על ציון 

 זכותו של התלמיד לערער על הציון שניתן לו בבחינה .

התלמיד המערער יפנה למורה המלמד ויבקש לבדוק את מבחנו בשנית. נבדק המבחן והתלמיד מבקש להמשיך לערער,  עליו לפנות למזכירות הפדגוגית ולערער באמצעות טופס ערעור ,תוך הצגת נימוקים בכתב.

המזכירות הפדגוגית תעביר המבחן לבדיקה חוזרת אצל רכז המקצוע.

הציון הסופי יהיה הציון שייקבע על ידי רכז המקצוע על סמך הבדיקה הנוספת.

 

מבחני השלמה

תלמיד חייב להיבחן מבחן במועד א' עפ"י לוח המבחנים שפורסם.

 תלמיד שאינו יכול להבחן מסיבה מוצדקת דוגמת מחלה ממושכת  חייב ליידע את מחנך הכיתה על כך.

 מבחן השלמה הינו מבחן אליו ניגש תלמיד כדי לשפר ציון בחינה או להשלים מבחן ממנו נעדר.

הרישום למועד השלמה יתבצע באתר האינטרנט .

ביה"ס יודיע על מועד סגירת הרישום למועד ב' (לרוב כ-7 ימים לפני מועד הבחינה).

אחריות הרישום למועד השלמה והופעה למבחן היא של התלמיד בלבד.

הציון הסופי יהיה הציון הגבוה מבין השניים.

נוהל קביעת ציון 

 המורה קובע את המשקל האחוזי של כל ציון לתעודה.

ציון המקצוע בתעודה הוא ממוצע הציונים במשקלם .

"תלמידאות"– מרכיב משמעותי בשקלול הציון הוא הערכת המורה את התלמיד.

הערכה זו ניתנת כציון שמשקלו 20% ומביאה לידי ביטוי בצורה סובייקטיבית את הערכת המורה : להשקעה והתמדה, התנהגות התלמיד בשעורים והתייחסותו למקצוע הנלמד.  בציון זה יבואו לידי ביטוי אירועי התנהגות  כגון- אי הכנת שיעורי בית , הקשבה , למידה פעילה , איחורים וכדומה (על ציון זה לא ניתן לערער).

פירוט הציונים יינתן לכל תלמיד ביום ההורים בסיום רבעון א' ו-ג' והשקלול ביניהם יבוא לידי ביטוי בציון התעודה.

תלמיד שלא נבחן מכל סיבה שהיא – ידווח המורה על ציון 11 עד ביצוע מועד השלמה. לא נבחן התלמיד , ישתקלל הציון 11 עם שאר הציונים.

הערכת התנהגות בתעודה – הערכת התנהגות בתעודה נקבעת על ידי המועצה הפדגוגית על סמך התנהגותו ותפקודו של התלמיד,  בכל המערך הלימודי והחברתי בבית הספר.  

ציון שנתי בתעודה

 הציון השנתי הוא בד"כ הממוצע בין שני הסמסטרים למעט מקרים בהם מספר המבחנים בסמסטר א' וב' אינו זהה.  

 בחינת מתכונת – בכל אחד ממקצועות הלימוד מתקיימת בחינת מתכונת אחת. מלבד אנגלית ומתמטיקה, בהם ייערכו שתי בחינות.  כל תלמיד חייב להיבחן בבחינה זו. אין מועד השלמה למתכונת (בדומה לבחינת בגרות).

מטרת הבחינה היא ליצור מבחן דומה לבחינת הבגרות: אורך המבחן, מבנה המבחן ודרך בדיקתו.

תלמיד שלא נבחן בחינת מתכונת ציונו בבחינה יהיה 11.

תלמיד שמבחנו נפסל בשל אי טוהר בחינות ציונו בבחינה יהיה 05.

 

ציון שנתי לבגרות ( ציון "הגשה")

 ביה"ס מדווח למשרד החינוך  את ציונו השנתי של התלמיד, המביא לידי ביטוי השקעתו והישגיו לאורך כל תקופת לימוד המקצוע .

כל תלמיד הנבחן בחינת בגרות חייב לקבל ציון שנתי.

תלמיד שנעדר 20% ומעלה מזמן לימודי המקצוע רשאי להיבחן בבחינת בגרות אך ציון ההגשה יהיה 01.

 הציון נקבע בין המורה המלמד לבין מנהל ביה"ס וסגנית מנהל פדגוגית. 

ציון ההגשה ישוקלל בדרך הבאה :

40% ציון שנתי ללא מתכונות 

40% מתכונות.

20% הערכת מורה ( ע"ס פרמטרים של תלמידאות שמגובה במשו"ב – נוכחות, איחורים, רצינות, הכנת ש"ב  ושקידה .ללא התייחסות להישגים של התלמיד ולאירועים סובייקטיביים ) 

ציונים אלו יוכנסו למשו"ב בלשונית "בגרות"   .

ניתן לערער על ציון ההגשה לבגרות עד 24 שעות מפרסום הציונים במשו"ב. 

הערעור ימולא בקובץ דוקס שיישלח ע"י רכז המקצוע בצורה מקוונת. 

בבדיקת הערעור ניתן: לשמור על הציון הקיים, להוסיף או לגרוע ממנו.

 עם קבלת תוצאות הבגרות חובת התלמיד לבדוק שציוניו השנתיים המופיעים בדו"ח משרד החינוך זהים לאלו שפורסמו ע"י ביה"ס.

 

קביעת רמות הלימוד של התלמיד בקבוצות אנגלית ומתמטיקה

ביה"ס הוא הקובע את רמת לימודי התלמיד באנגלית ומתמטיקה.

ההחלטה תתבסס על יכולתו של התלמיד והישגיו הלימודיים כשטובת התלמיד והצלחתו הלימודית והרגשית לנגד עיני מקבלי ההחלטה .

ביה"ס יידע את התלמיד והוריו בימי הורים בתעודה או בעת פניית ההורים על מצבו הלימודי של התלמיד והשיקולים שהביאו לקבלת החלטה, שבה ימשיך התלמיד במקצוע.

 תלמידי י'- במחצית  כיתה י' ובסיומה ימיין ביה"ס את התלמידים לרמות השונות עפ"י הצלחתם הלימודית ועפ"י שיקול דעתה של המועצה הפדגוגית.

 נוהל מעבר כיתה 

תלמיד המתחיל לימודיו בביה"ס ישובץ בכיתת לימוד עפ"י מסלול לימודיו ובקשותיו החברתיות.

יבקש תלמיד לעבור כיתה – יגיש בקשה למחנך שידון בכך עם מנהל/ת השכבה ויועצת השכבה.

פניות למעבר כיתה יהיו עד סוף מחצית א'.

בית הספר שומר על זכותו להעביר תלמיד לכיתה אחרת בהתאם להחלטת מועצה פדגוגית או החלטת הנהלה .

 

נוהל מעבר מקצועות מורחבים  (מוגברים 5 יח"ל)

 תלמיד יחל ללמוד בכיתה י' במקצועות לימוד אותם  בחר ואושרו לו.

תלמיד יוכל לבחור ב-2 מקצועות מוגברים.

הנהלת ביה"ס תבדוק פניית התלמיד ותאשר שיבוצו בהתאם לקריטריונים של כל אחד ממקצועות המורחבים.

בכל מקרה לא תפתח קבוצת לימוד אם נרשמו אליה פחות מ- 14 תלמידים למעט מקצועות ייחודיים.  

התשובות יינתנו לתלמידים בכתב.

ביקש התלמיד לעבור ממקצוע למקצוע יגיש בקשתו בכתב למחנך עד סוף מחצית א'.  

המחנך יעביר למזכירות הפדגוגית שתדון בבקשה .

סגנית מנהל פדגוגית תבדוק בקשת התלמיד ובמידה ותהיה אפשרות להיענות לה כך יעשה. התשובה תינתן לתלמיד ע"י מחנך הכיתה בכתב.

המועצה הפדגוגית רשאית להחליף/ להוריד מקצוע מוגבר לתלמיד בהתאם לשיקולים פדגוגיים.

 

 

שיעורי חנ"ג

 שיעור החנ"ג הוא מקצוע חובה .על מנת לקבל תעודת בגרות חייב תלמיד בציון חיובי במקצוע (מעל ל-55).

 

תלבושת חנ"ג – הופעה לשיעור חייבת להיות בתלבושת בית הספר. התלבושת כוללת:

בקיץ: מכנסיים עד לברך, חולצת ביה"ס , נעלי התעמלות.

בחורף: אימונית (טרנינג) .לצבע אימונית אין משמעות. (הופעה באימונית לשיעור רגיל כמוה כהופעה ללא תלבושת אחידה).

 השתתפות – על התלמיד להשתתף באופן סדיר ופעיל במהלך כל השיעורים.

 בטיחות – במקצוע החנ"ג עלולות לקרות תאונות ועל כך נדרש התלמיד במשמעת אישית גבוהה וקבלת הנחיות המורה לכל אורך השיעורים. 

מטעמי בטיחות – אין להתעמל עם עגילים או פירסינג לסוגיו השונים בכל אחד מאברי הגוף.

תלמיד שיופיע עם פירסינג לא יוכל להשתתף ותירשם לו היעדרות.

 ציוני חנ"ג – ציון החנ"ג מתבסס: 60% מהציון על הופעה מסודרת בתלבושת ספורט ועשיית הנדרש.

40% – הישגים לימודיים.

 

בציון י"ב ייכלל ציון מבחן כושר.

תלמיד שציונו בחנ"ג נחסם עקב היעדרויות חייב בקורס קיץ בתשלום להשלמת חומר הלימוד.

לא יוכל התלמיד להשתתף במערכת השוטפת אם לא ביצע קורס קיץ.

 

פעילות חברתית

ביה"ס כגורם מחנך רואה בפעילות החברתית חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

התוכנית החברתית תוצג בפני התלמידים והוריהם בתחילת שנת הלימודים.

השתתפות בפעילות חברתית היא חובה והיעדרות ממנה היא כמו היעדרות ממערכת הלימוד הסדירה.

היעדרות שאינה מוצדקת מאפשרת לביה"ס מניעת זכויות תלמיד כגון: אי-קבלת תעודת הצטיינות, השתתפות בפעילות חברתית אחרת ,השתתפות בשיעור תגבור לימודי, זכות להיבחן באותו שבוע ועד הורדת ציון התנהגות.

תלמידי י"ב שייעדרו מפעילויות חינוכיות לרבות טקסים, תבדק ואף תשלל זכאותם לתעודת הסיום של בית הספר עד להשלמה. 

 תלמיד שלא משתתף בפעילות (ולא מפאת מחלה)חייב בהופעה לביה"ס וביצוע מטלות לימודיות שיינתנו ע"י מורי ביה"ס.

ביה"ס שומר לעצמו הזכות למנוע מתלמיד לקחת חלק בפעילות חברתית בין בביה"ס והן מחוץ לו במידה ויש חשש כי ברמת התנהגותו יהווה בעיה.

הצטיינות לימודית

הצטיינות לימודית תינתן בהתאם לסולם הערכה לימודי הנע בין 90-100.

ההצטיינות תינתן בתנאים שלהלן:

 • התנהגות טובה מאוד.
 • אין הערת מנות, היעדרויות (מעל 45 במחצית) או איחורים (מעל 6 במחצית) רבים לא מוצדקות.
 • אין הערת משמעת ו / תלבושת ו / או שקידה ו / או טוהר הבחינות.
 • כל הציונים הינם חיוביים.
 • התלמיד השלים את כל חובותיו כדוגמת, מחויבות אישית.
 • הצטיינות יתרה

בין 95-100- חישוב הממוצע יערך על פי יחידות הלימוד . כאשר כל ההחלטות הינן בכפוף  להחלטות ושיקול הדעת של המועצות הפדגוגיות וחוזרי מנכ"ל. בכיתות ייחודיות יופעל שיקול דעת של המועצה הפדגוגית.

נספח א'

נוהל מעבר כיתה / מגמה  תשפ"א

 •       כללי

* נטיית ביה"ס היא שלא לאשר מעברים בין כיתות, אלא מתן כלים לילדים להתמודדות עם התחלות.

*יש חשיבות רבה שהילד בתיכון יבין שהחיים אינם תמיד תכנית כבקשתך, ולפעמים צריך לקבל "לא" כתשובה.

 

סדר הפעולות במקרה של רצון לעבור:

 

 1. הגשת בקשה מסודרת ליועצת/רכזת השכבה עם נימוקים למעבר.
 2. תערך שיחה של רכזת/יועצת עם התלמיד/ה.

3.. תתקיים ישיבה במהלך חופשת סוכות על כלל התלמידים ותינתן תשובה לתלמיד/ה במהלך החופשה. במידה ויוחלט על מעבר התלמיד יתחיל לימודיו בכיתה/ מגמה החדשה מיד לאחר סוכות.

הערה:

עד למתן התשובה, על התלמיד להישאר בכיתה אליה שובץ. תלמיד שיעשה דין לעצמו בקשתו לא תידון.

              נספח ב' 

תקנון ללמידה מרחוק – קריית החינוך אלון

 1. הכנה לפני השיעור – יש להגיע מוכנים עם הציוד לשיעור ולדאוג להטעין את המחשב/טלפון לקראת השיעור.
 2. התנהלות בשיעור – בזמן השיעור התלמיד צריך לשבת ליד שולחן בפינה שקטה ככל הניתן, עם מצלמה דלוקה המצלמת את פני התלמיד. תלמיד שלא ידליק את המצלמה ולא ייראה במהלך השיעור – תיחשב לו היעדרות והמורה יוכל להוציא אותו מהשיעור הוירטואלי.
 3. ייצוגיות – יש להתלבש בצורה מכבדת.
 4. התנהגות – בזמן הלמידה, התלמיד צריך להתמקד בתוכן השיעור, ולא לעסוק בדברים נוספים. הפרעה למהלך השיעור תטופל באופן דומה לבעיית משמעת בשיעור רגיל.
 5. כבוד למורים ולתלמידים – במרחב הוירטואלי, כמו בכיתה, יש לכבד את המורה ואת תלמידי הכיתה.
 6. איחורים – יש לעלות בזמן לשיעור המקוון. דין איחור לשיעור מקוון, כדין איחור לשיעור רגיל.
 7. היעדרויות – בשיעורים המקוונים יש חובת השתתפות מלאה. חיסורים יטופלו באופן דומה לחיסור משיעור רגיל.

                                                                              

תם ולא נשלם תהליך כתיבת התקנון , ברור שלא הכל מושלם ולעולם לא יהיה, ועל כן נמשיך לנסות ולעשות לטובת יצירת שגרת לימודים ראויה ומכובדת לשם הענקת :

חינוך מאהבה…עם גבולות …בשביל הצמיחה !!!